);

NEDEN VARIZ ?

Akademimizi, ülkemizdeki göresl, işitsel ve yazılı medya çalışanlarına yönelik eğitim ve araştırma çalışmalarını geliştirmek, medya alanında çalışmayı arzulayan her yaş ve cinsten bireye yazılı veya sözlü medya alanında meslek edinme veya mesleklerini geliştirme konusunda eğitimler vermek ve bu alanda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kişi, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına; Kurumsal İletişim ve Medya & Halkla İlişkiler Danışmanlığı ile  bu kuruluşların prodüksiyon ve tanıtım işlerini yapmak amacıyla kurduk.

Akademimizi kurarken hedeflerimizi ise genel olarak;

  • Görsel ve işitsel yayıncılığın zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve geliştirilmesi yolunda yasal ve bilimsel tüm faaliyet, şekil, usul ve yöntemleri kullanarak, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurum, kuruluş ve kurullar nezdinde gerekli her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak,
  • Görsel ve işitsel yayıncılık alanında, eğitim ve araştırma yapmayı planlayan  kuruluşlar arasında mesleki dayanışmayı güçlendirerek kaliteli yayınlar yapılmasını, görsel ve işitsel yayıncılığın ülke çapında gelişmesini ve kaliteleşmesini sağlamak üzere kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak olarak belirledik.

BÖYLE BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNA NEDEN GEREKSİNİM DUYDUK?

Öncelikle şunu açıklamalıyım ki; biz, bizden önce kurulmuş olan herhangi bir derneğin veya birliğin karşıtı, rakibi veya benzeri değil, ülkemizde medya ve iletişim alanında ihtiyaç duyulan eğitim ve prodüksiyon alanında çalışacak kişi ve kuruluşlara medya sektöründe ihtiyaç duyulan meslek eğitimlerini vermektir. Bizden önce kurulmuş bulunan tüm oluşumları saygıyla karşıladığımızı, her alanda onlarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu daha önce açıklamıştık, bu önerimizi yineliyoruz.

 

Medya ve İletişim Akademisi Derneği, yayın kuruluşlarının karşı karşıya oldukları sıkıntılara mesleki çareler üretmek ihtiyacına da çözümler geliştirecektir.

 

Ulusal ve Yerel görsel ve yazılı medyanın, demokrasinin belkemiğini oluşturduğuna ve öğretici ve rehber olarak kamuoyuna karşı büyük sorumluluğu bulunduğuna inanıyorum.

 

Ülkemizin çok sesli yayıncılığa geçiş sürecini ve yerel yayıncıların bu süreç içerisinde karşı karşıya kaldıkları güçlükler hepinizce bilinmektedir.

 

Deneyimlerimizi, bu mesleğe yıllarını vermiş pek çok yayıncı ve gazeteci arkadaşımızın deneyimleri ile birleştirerek, ülkemize ve demokrasimize olan hizmetlerimize devam etmeyi arzuluyoruz.

 

Avrupa Birliğine katılım sürecinde sivil toplum kuruluşlarına ve yerel medyaya önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Aynı alanda bizden önce kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşları ile mümkün olan her noktada işbirliğine giderek ve Devlet kurum ve kuruluşları ile de el ele vererek, çok sesliliğin ve demokrasinin teminatı olan ulusal ve yerel yayıncılığa eğitim ve danışmanlık anlamında hak ettiği güçlü katkıyı sağlayacağımıza inanıyorum.

 

Derneğimiz, yasalarla belirlenmiş sınırlar içerisinde her türlü siyasi ve sosyal görüşe açık, tamamen şeffaf olmayı hedefleyen bir sivil toplum örgütüdür. Herhangi bir görüş ya da akıma yakınlık veya karşıtlık asla söz konusu değildir ve umarız uzun yıllar aynı çizgi korunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve bütünlüğü, parlamenter hukuk sistemi ve Atatürk ilkeleri çerçevesinde tarafsızlık ve bağımsızlık Derneğimizin şiarıdır.

 

Derneğimiz, her türlü mesleki ve ticari dayanışmayı sağlamak ve demokrasinin omurgası olduğuna inandığımız bağımsız ve bağlantısız yerel, bölgesel, ulusal medya kuruluşlarının, yerel gazete ve dergilerin, internet haber portalları ve sosyal medya mecralarının basın sektörü  içerisindeki hak ettikleri yeri almaları için gerekli girişimlerde de bulunmaktadır.

 

Bu gerçekten hareketle; Akademimiz yerel, bölgesel ve ulusal TV ve RADYO çalışanlarına sektörümüze yönelik eğitimler vermek ve her türlü yapımı ucuz ve kaliteli biçimde üretmek amacıyla hizmetinde olacaktır.

 

Bu birlikteliğimiz çok sayıda güçlü ortak yapım ve yayına imza atmamızı sağlayacak, izlenilirlik oranının artması ile reklâm gelirlerinin çoğalması sonucu ekonomik açıdan güçlenen çözüm ortağı bu televizyonlarımızın kendi illerine yapacakları hizmet de o oranda çoğalacaktır.