);

NELER YAPTIK

Son yıllarda yaşanan engelli istihdamındaki artış, toplumdaki “yanlış anlayışın” düzelmeye başladığını gösteriyor. Ancak engelli bireylerin,engelleri nedeni ile çalışmalarının mümkün olmadığı düşüncesine dayalı bu yanlışın,iş hayatına yansımaları halen sürüyor.Engelli bireylerin çalışma hayatının rekabete dayalı hızına ayak uyduramayacakları yönündeki yaklaşım; onların sorumluluk alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyer yapabilecekleri alanlarda istihdam edilmemeleri sonucunu doğuruyor. Eğitimi ve nitelikleri ne olursa olsun,engelli bireylerin kariyer planlaması gerektirmeyen,vasıfsız işlerde çalışmaları uygun görülüyor. Engelli istihdamı dendiğinde santralde ya da evrak kayıtta çalıştırılacak, yapılan işe katma değer yaratması mümkün olmayan personel akla geliyor. Bu gerçekten hareket ederek Projemiz ile dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan grupları, aileye yük olmalarını önlemek ve Medya Sektörü içinde istihdamlarını sağlayabilecek mesleklere yönlendirmeyi amaçladık. Amaçtan hareketle; kendi öz bakım becerilerine sahip eğitilebilir engelli bireylerin medya sektöründe de yer alabileceğini hedefledik.

Eğitim hem engelli bireyin iş gücüne katılması hem de engelli bireyin çevresindeki sosyal ve kültürel engelleri kaldırmak bakımından tek çözüm yolu olarak görülebilir.Engelli bireylerin kendi eğitimlerine önem vermesinin yanında kurumlarında eğitim anlamında eksiklikleri var çünkü engellilerin işe alımına sadece mevcut kotayı doldurma yaklaşımı yaygın.Bu anlayış eğitimi olan engelli bireyleri de olumsuz etkilediği gibi, engelli bireylerinde eğitime yönelmelerinde ciddi sorunlar yaratıyor.

Projemiz  ile dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan grupları aileye yük olmalarını önlemek ve Medya Sektörü içinde istihdamlarını sağlayabilecek mesleklere yönlendirmeyi amaçladık. Kendi öz bakım becerilerine sahip eğitilebilir fiziksel ve süreğen engellilerin yapabilecekleri hizmetler ve meslekler olarak belirlediğimiz MUHABİRLİK, TV/RADYO SPİKERLİĞİ, KURGU YÖNETMENLİĞİ, GRAFİK TASARIMCILIĞI, YENİ MEDYA İÇERİK YÖNETMENLİĞİ, MAKYAJ UZMANLIĞI (TV-SİNEMA-TİYATRO)  ve  KİŞİSEL GELİŞİM  eğitimleri verilerek Medya sektöründe istihdama hazırlamayı hedefledik..

Öncelikle deneyimli ve yetkin bir Proje Çalışma Ekibi oluşturduk. Eğitimler için de alanında uzman ve yetkin  16 eğitimci 3 de sosyal hizmet uzmanı görevlendirildi.

Projemiz 4 kişilik Yürütme Kurulu tarafından izlendi,  iç ve dış denetçiler ile harcama teyidi için bir Denetim mekanizması kuruldu. Bir mali Müşavir ve bir de yeminli mali Müşavir görevlendirildi.

Eğitimlerde 6 ay boyunca her meslek grubu için 10’ar katılımcıya  toplam 60 engelliye 288’er saat meslek eğitimi, 144 saat de Kişisel Gelişim ve 96’şar saat de Ergoterapi ve Sosyal Hizmet grup odak eğitimleri verildi. Eğitimler için 9 atölye oluşturuldu.

Başlangıçta; Projenin tanıtılması ve meslek edinmeye yönelik kursiyer bulunması amacıyla sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla duyurulara çıkıldı. Medya kuruluşları ile görüşmeler, yayınlara katılım sağlandı.  Yine bu kapsamda Kamu ve yerel yönetimin ilgili birimleri ve engellilere yönelik sivil toplum kuruluşları ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde engellilere yönelik çalışan bir çok STK’dan beklenilen iş birliği ve ortak çalışma isteği görülememiş, beklentilerinin farklı yönde olduğu tespit edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Hülya Kayıhan ve öğretim üyeleri ile  engelli kursiyer analizi ve seçimi kriterleri konusunda iş birliği yapılmıştır. Buna göre;  seçilecek kursiyer adaylarının ,  Fiziksel,  Bilişsel,  Alt beceriler, Kişilik özellikleri (Deneyime açık mı?),  Öz kararlılık,  İşi sürdürebilme becerisi,  İş yapısı ile ilgili beceriler, verilecek eğitimler sonunda yapılacak işin fiziksel ortamı, konularına ait engelli bireylerin değerlendirilmesi gerekliliği konusunda bilgi paylaşımı ve  ölçme-değerlendirme çalışmaları başlatılması kararlaştırıldı. Daha sonra aynı birimde, 1 ay süre ile kursa katılacak kursiyer adaylarının seçimi yapıldı. 350’ye yakın engelli ile bire bir görüşme yapılarak, verilecek meslek derslerine uygun kursiyerler belirlendi.

Proje kapsamında mal ve hizmet alımı için piyasa araştırması, satın alınma işlemleri ve hizmetin daha faydalı hale getirilebilmesi adına değişiklik taleplerinde bulunuldu.

Medyaya yönelik mesleki eğitimlerim için TRT’de ki uzman eğiticiler için gerekli izinler alınarak, MEB ve MYK tarafından oluşturulan modüller ile eğitim programı hazırlandı.

Ulusal ve uluslararası Engelli ve İnsan  Hakları ve  İstihdam Politikalarının yer aldığı  bilgilendirme kitapçığı hazırlanarak Açılış ve Bilgilendirme toplantısında dağıtıldı.

Projemiz eğitimleri  dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan öz bakım becerilerine sahip eğitilebilir engellilerin yapabilecekleri hizmetler ve meslekler olarak; seçtiğimiz TV–Radyo Spikerliği, Muhabirlik, Yeni Medya İçerik Yönetmenliği, Kurgu Yönetmenliği,  Grafik Tasarımcılığı, Makyaj Uzmanlığı alanlarında 60 engelliye eğitim başlattık. 6 meslek grubuna 9 atölyede 6 ay süren uygulamalı eğitimler sonunda, 10 eğiticiyle 288 saat mesleki eğitim, 2 eğiticiyle 144 saat Kişisel Gelişim eğitim, 2 ergoterapist ile 88 saat ergoterapi çalışması yapıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerin istihdamı için girişimlerimiz başlamış bulunmaktadır. 60 kursiyerin 23 tanesi Proje başvurumuzda öngördüğümüz ve yazdığımız “olası riskler” çerçevesinde çeşitli ameliyat, felç, hastalığın ilerlemesi gibi sağlık ve devamsızlık sebebiyle kursu tamamlayamadı. 6 aylık kurs süresince kursiyerlere ücretsiz öğle yemeği geliş-gidiş servis hizmeti sağlandı.

Kursu tamamlayanlara ölçme-değerlendirmeye tabii tutulan kursiyerlerimize Proje Kapanış ve Sertifika Töreninde başarı sertifikaları verildi.

Projemizin görünürlüğü ve farkındalık çalışmaları kapsamında gazete, internet siteleri, televizyonlar ve radyolarda haberlerimiz yayınlandı. Radyo ve televizyon Programlarına konuk olduk ve projemizi anlattık. Google arama ağı ve iş ortakları üzerinde reklamlarımız yayınlandı.

Eğitimler sonunda  1  çalıştay yapıldı. Eğitimler öncesinde kursiyerler 8’er adet farklı müfredat ve modül, 8’er adet da Eğitim notları hazırlandı ve kendilerine dağıtıldı. Bu modül ve müfredatlar kitap haline getirilip hizmete sunulacaktır.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim ve  faaliyetlerin profesyonel çekimlerinden elde edilecek görüntüler  ile  Tanıtım ve eğitim  filmleri ile  bir belgesel film hazırlandı. Bu bu görseller dijital ve sosyal medyada yayınlanarak görünürlük ve farkındalık yaratıldı.

Proje kapsamında AB standartları, AB’de engelli hakları ve İstihdamında yenilikçi yaklaşımlar, Medya sektörünün ihtiyacı olan profesyonellerin sertifikalı eğitim programlarının engellilere adaptasyonu gerçekleştirildi. Ayrıca, proje ortakları ve öteki hibe faydalanıcıları arasında iyi uygulamaların paylaşılması ile STK’lar arası sivil toplum diyaloglarının kalıcı olacağı ve bundan sonraki projelerde sürdürülebilirlik kriterinin ön plana çıkması sağlandı.

Avrupa Birliği’nin EU 97/C/12/01 Engelli Bireylere Tanınacak Fırsat Eşitliği konsey ilke kararları ile 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin Çalışma ve İstihdamla ilgili 27’nci maddesinin Türkiye’de yaşama geçirilmesi konusunda toplumun bilgilendirilmesi, mesleki becerilerin geliştirilerek istihdam olanaklarının sağlanması, Medya ve diğer sektörlerdeki kurumlar arasında işlevsel ağların oluşturulmasıdır. Bu amaçla Türkiye’de Medya sektöründe Engelli istihdamı konulu iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak bir proje  ve eğitim programının hazırlanmasını sağladık.·

Halen BM Engelli Hakları Sözleşmesi,1982 Anayasası,4857 sayılı İş Kanunu,5878 sayılı Özürlüler Kanunu,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,5510 sayılı SSK Kanunu,AB İstihdam ve Meslekte Eşit Muameleye İlişkin Çerçeve ve Engellilerin Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında sözleşme bu ayrımcılığı engelleyen hükümlerdir.

Projemizin engelli istihdamı konusunda başta medya sektörü olmak üzere sosyal, politik ve ekonomik alanlarda istihdam bilincinin geliştirilmesi ve istihdamın sağlanması için bu alanda hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İŞKUR gibi yasa yapıcı ve yürütücülere,  farkındalık yaratıcı bir örnek bir proje olduğunu düşünüyoruz.

Uygulama öncesinde öngördüğümüz kursiyerlerin böyle bir kursa katılım konusundaki isteksizlik, talepte yetersizlik, ailelerin isteksizliği gibi riskleri dernek olarak hazırlık, yönetim, katılım ve uygulama aşamalarında gösterdiğimiz aktif çalışma ile ortadan kaldırdık.

Projemizde yer alacak engelli hedef grubun, her türlü sağlık ve kaza riskine yönelik olarak ilgili kuruluşlardan sigortaları yaptırıldı.

Eğitimlerin yapılacağı atölyeler ve salonlar, hedef grubun engelli olmasından hareketle fiziki koşullara uygun hale getirildi.

Eğitim süresince kursiyerlerimizin dersliklere geliş-gidişleri için servis sağlandı ve her gün öğle yemeği verildi. .